Jsme si vědomi toho, že abychom dosáhli těch nejlepších výsledků, musíme mít ten nejlepší tým. Pouze díky odborným dovednostem a know-how našeho týmu jsme schopni vám dodávat produkty prvotřídní kvality. Jako zaměstnavatel dbáme také na práva, bezpečnost a spokojenost lidí ve společnosti i mimo ni. Z toho důvodu jsme zavedli systém chráněného oznámení protiprávního jednání, tzv. whistleblowing, jehož cílem je umožnit osobám takové jednání nahlásit a zároveň zamezit odvetným opatřením proti nim.

Pracovníci skupiny Cardbox jsou povinni dodržovat kodex chování. Výrazem „pracovníci“ se rozumí osoby mužského i ženského pohlaví; k nim patří všechny osoby, které jsou ke skupině Cardbox v pracovním poměru nebo v jemu podobném poměru. Pomozte nám prosím postavit se proviněním včas a tím naše pracovníky, zákazníky a obchodní partnery uchránit před finančními a nemateriálními škodami (poškození pověsti, ztráta obchodních tajemství a dalších důvěrných informací atd.)! Ujišťujeme vás, že při tom získané informace budou používány v souladu se všemi právními předpisy a v jejich rámci a že jsme získali i veškerá požadovaná povolení pro provoz systému pro oznamování.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pro naplnění zákonných požadavků na oznamování protiprávního jednání, nebo jeho hrozícího porušení, byl zaveden mechanismus „chráněného oznámení“.

Oznamování porušení práv a povinností je stále více uznávaný nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům. Skrze tento portál je možné oznámení podat efektivně a anonymně a zabránit tak tzv. odvetným opatřením v důsledku provedeného oznámení.

Cílem návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) je transponovat Směrnici a zavést ochranu osobám, které oznámí protiprávní jednání v určitých oblastech, o kterém se dozvěděli v souvislosti se svou prací. Mezi chráněné osoby mají patřit zaměstnanci, osoby ve službě, OSVČ, dobrovolníci, stážisté ale i obchodní partneři a zákazníci.

Nahlásit můžete v podstatě všechno, co se Vám jeví jako porušení práva a povinností společnosti. K tomu patří například podvody a provinění v souvislosti s fakturací, korupce nebo úplatkářství, stejně jako porušení pravidel BOZP nebo prohřešky proti ochraně životního prostředí.
Oznamovatelé podávající nepravdivá hlášení, s úmyslem poškodit jednotlivce či společnost, budou sankciovány dle platných nařízení. Hlášení, která jsou učiněna v dobré víře a pak se prokážou jako neopodstatněná, nevedou k žádné odpovědnosti či sankcím vůči oznamovateli.

Prostřednictvím interaktivního formuláře na tell.cardbox-packaging.com lze případ ohlásit přímo do společnosti Cardbox Packaging. Případ můžete nahlásit anonymně či zanechat na sebe kontakt. Uvedení osobních údajů je dobrovolné. V případě, že byste rádi využili jiný kanál nahlášení případu, přejděte prosím na KONTAKTY.

Veškerá oznámení přijímá příslušná osoba skupiny Cardbox, která je následně prošetřuje a navrhuje nápravná opatření.

Oznamovatelé mohou kontaktovat příslušnou osobu pod svým jménem (kdy je o šetření případu budeme informovat automaticky) či anonymně. Pokud se rozhodnete podat hlášení anonymně, Vaši identitu nelze odhalit. Přejete-li si dostat zpětnou vazbu na Vaše oznámení, zanechte na sebe jakýkoliv kontakt v níže uvedeném online formuláři. Doporučujeme např. vytvořit falešnou emailovou adresu.

Případ můžete nahlásit anonymně či zanechat na sebe kontakt. Vaše hlášení a Vaše identita jsou striktně důvěrné. Systém pro hlášení podléhá rakouskému zákonu o ochraně osobních údajů. Systém je chráněn s využitím nejmodernějších metod. V případě šetření se údaje budou zpracovávat, zpřístupňovat či předávat třetím osobám pouze v zákonem povoleném rozsahu a v nezbytně nutné míře. Pokud se rozhodnete podat hlášení anonymně, Vaši identitu nelze odhalit.

Hlášení

UPOZORNĚNÍ: Neopodstatněná oznámení s cílem poškodit společnost či jednotlivce budou sankciovány dle platných nařízení.

Vaše osobní údaje chráníme. Tím, že nás kontaktujete, rozumíte Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.